Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Регистър на защитените територии в областите Шумен и Търговище

 

Защитени територии

по категории, съгласно Закона за защитените територии

          Законът за защитените територии (ЗЗТ), обнародван в ДВ, бр.133/1998 год., изм. и доп., ДВ, бр.19/2011 год., урежда режима на опазване, ползване и управление на Защитените територии в Република България. Философията на закона е опазване и съхраняване уникалността на природата, обект на защита в защитените територии като национално и общочовешко богатство. Със ЗЗТ държавата, в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по които Р. България е страна, регламентира и осигурява функционирането и съхранението на система от защитени територии като част от регионалната и европейска екологична мрежа.Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и опазване на характерни или забележителни обекти на неживата природа. Законът регламентира процедурите за обявяване и промените в защитените територии - прекатегоризиране, заличаване, промяна на площта, режима и др. както и управлението, стопанисването и охраната им. В региона, контролиран от РИОСВ-Шумен, обхващащ област Шумен и област Търговище, има един резерват, три поддържани резервата, един природен парк, 18 защитени местности и 6 природни забележителности.

 

Защитени територии в Област Шумен

ЗТ-изключително държавна собственост -  Резерват, Поддържан резерват

Достъпът в тези категории защитени територии се осъществява единствено по маркирани екопътеки или подходи, утвърдени със Заповед на Министъра на околната среда и водите.                                    

 

РЕЗЕРВАТИ

“Букака” - Заповед № 79/05.02.1980 г. на КОПС       

          Заема обособена зона в територията на Природен парк “Шуменско плато“ с  площ от 63,04 ха в горския фонд на СИДП ТП „ДГС Шумен” - гр. Шумен с надморска височина 450 м. Резерват “Букака” е горски масив обявен за опазване  на съществуващата коренна над стогодишна елитна букова гора от вида мизийски бук /Fagus sylvatica ssp. moesiaca/. Освен мизийския бук като доминиращия вид, северната му част е смесено съобщество широколистни гори от видовете зимен дъб, габър, благун, клен, цер и др.; подлесът е богато изграден от леска, глог, шипка, къпина, мъждрян и др. Разнообразието на тревната покривка е представено от синчец, лютиковидна съсънка, кукувиче грозде,жълтурче,снежно кокиче,минзухар, пролетно ботурче момкова сълза, момина сълза петров кръст, копитник, змиярник,и др., а от представителите на животинския свят могат да се срещнат лисица, заек, язовец, сърна, дива свиня, сив хомяк, няколко вида змии, рядко благороден елен. На територията на резервата са забранени всякакви дейности, с изключение на преминаването на хора по маркирани екопътеки, утвърдени със Заповед на министъра околната среда и водите. 

 

ПОДДЪРЖАНИ  РЕЗЕРВАТИ

“Патлейна” - Заповед № 360/15.10.1999 г. на МОСВ

         Защитената територия е обявена за природен резерват с Постановление на МЗГ №13428/23.10.1948 г., с площ 4,3 ха, разширена със Заповед на КОПС № 977 от 26.12.1979 г.  и заема площ от 37,8 ха. Със Закона за защитените територии е променен статута на защитената територия като същата от “резерват” е прекатегоризирана в категория “поддържан резерват” със Заповед на МОСВ № РД-360/15.10.1999 г. Площта на поддържания резерват е актуализирана със Заповед № РД-316 от 30.05.2006 г. на МОСВ, съгласно която той заема площ от 40,62 ха. Поддържания резерват “Патлейна” е в землището на гр. Велики Преслав на 4 км южно от града  по северния склон на Преславска планина и едноименната местност, в красивата криволичеща долина между двете била над р. Патлейна и приточния й дол. Поддържаният резерват е обявен за съхраняване и защита на естественото находище, останала част от съществуваща гора, от вида “див рожков”, терциерен реликт включен в „Червената книга” на България и най-голямо в страната. В защитената територия като съобщество растат още дъб, бряст, габър и др. дървесни видове. Тревната покривка е богато и разнообразно представена като най-значим е защитения вид  Урумово лале. На територията на поддържания резерват “Патлейна” и в непосредствена близост до територията му се намират няколко исторически паметника – останки от манастирска църква и занаятчийска работилница с пещи  от времето на Първото българско царство, края на IХ и началото на  Х век  и средновековния манастир от Х век “Св.Пантелеймон”. Поддържания резерат “Патлейна” не е документално предаден за стопанисване от РИОСВ, като регионален орган на МОСВ и няма изготвен план за управление. На територията на поддържания резерват са забранени всякакви дейности, с изключение на: преминаване на хора по маркирани екопътеки, включително с образователна цел, утвърдени със Заповед на министъра околната среда и водите; събиране на семенен материал с научна цел или за възстановителни дейности, както и за провеждане на поддържащи, направляващи и регулиращи мерки.

          Заповед № РД-515/26.06.2013 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пътека за посетители през Поддържан резерват "Патлейна" и картен материал.         

 

“Дервиша” - Заповед № 361/15.10.1999 г. на МОСВ

          Обявен като защитена територия “Природен резерват” с Постановление №13428/23.10.1948 г. на МЗГ, и прекатегоризиран със Заповед № РД-361/15.10.1999 г. на МОСВ, съгласно  ЗЗТ и изискванията за категориите защитени територии. Поддържания резерват (ПР) “Дервиша” е с площ 10,6 ха се намира на 3 км от гр.В.Преслав в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Преслав” по северния склон на Преславската планина. Разположен е по двата бряга на дерето на р. Дервишка,  като тясна успоредна на дерето ивица и е обявен за защитена територия за съхраняване и защита на единственото естествено находище на дървесния вид “конски кестен” в България, запазен остатък от някогашна обширна гора. Отделни екземпляри от конския кестен в поддържания резерват достигат 35 метра височина. В защитената територия растат още орех, клен, габър, сребролистна липа, а тревната покривка е разнообразна на видове. На изток – югоизток ПР “Дервиша” граничи с път, останки от стар римски път. Поддържания резерат “Дервиша” не е документално предаден за стопанисване от РИОСВ, като регионален орган на МОСВ и няма изготвен план за управление. На територията на поддържания резерват са забранени всякакви дейности, с изключение на: преминаване на хора по маркирани екопътеки, включително с образователна цел, утвърдени със Заповед на министъра околната среда и водите; събиране на семенен материал с научна цел или за възстановителни дейности, както и за провеждане на поддържащи, направляващи и регулиращи мерки.   

 

“Моминград - Заповед № 375/15.10.1999 г. на МОСВ

        Защитената територия, обявена със Заповед № 665/03.05.1960 г. за природен резерват е прекатегоризирана, съгласно ЗЗТ в поддържан резерват със Заповед на МОСВ № РД- 375/15.10.1999 г. Поддържания резерват “Моминград” е обявен за защитена територия с цел опазване и поддържане на вековна 150 годишна елитна букова гора. Територията на поддържания резерват с площ 6,0 ха се намира във Върбишкия дял на Източна Стара планина с надморска височина 800 м. в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Върбица” -  гр. Върбица, землище гр. Върбица, община Върбица. В подраста на елитната букова гора се срещат единично представени видове габър и явор. В защитената територия животинския свят е представен предимно от видове – обект на лов. ПР “Моминград” не е документално предаден за стопанисване от РИОСВ, като регионален орган на МОСВ и няма изготвен план за управление. На територията на поддържания резерват са забранени всякакви дейности, с изключение на: преминаване на хора по маркирани екопътеки, включително с образователна цел, утвърдени със Заповед на министъра околната среда и водите; събиране на семенен материал с научна цел или за възстановителни дейности, както и за провеждане на поддържащи, направляващи и регулиращи мерки. 

 

ПРИРОДЕН ПАРК

“Шуменско плато” - Заповед № 563 / 08.05.2003 г. на МОСВ

       Защитената територия е обявена като Народен парк със Заповед № 79/05.02./1980 г. на КОПС и прекатегоризиран в Природен парк със Заповед на МОСВ №563/08.05.2003 г. С площта си от 3929,9 ха, от които 3703,9 ха са в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Шумен” и „ДГС Преслав” и 226 ха - общински фонд на община Шумен, е най-голямата защитена територия в района на РИОСВ. Разположен е югозападно от гр.Шумен и обхваща по-голямата част от площта на Шуменското плато – най-големия дял на Шуменските височини, разположени в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Географското положение, особеностите на релефа и почвено-климатичните условия предопределят голямото видово разнообразие на флората - повече от 550 вида висши растения, от които над 120 вида лечебни растения. Обликът на растителността като цяло в парка се определя от екосистемите, заемани от представителя на коренната дървесна растителност - мизийския бук и смесените съобщества широколистни гори, в които бука съжителства с обикновен и келяв габър, цер, благун, клен, ясен, сребролистна липа, космат дъб и др. Многообразието на тревната покривка е представено и от защитени, застрашени и редки растителни видове, някои от които включени в “Червената книга” на България, като горска съсънка, давидов мразовец, пролетно ботурче /циклама/, седефче, снежно кокиче, българско еньовче, източен миск, кавказка копривка, ленолистен целолист, степен пащърнак, червен хедизарум, щитовидна фибигия. Проучени и описани на територията на ПП са 11 рода и 20 вида - представители на сем. Орхидеи, от които 1 вид е от включените 12 вида в “Червената книга” на България, а 5 от срещащите се видове са в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.  ПП “Шуменско плато” с местоположението си, умерения климат и разнообразните биотопи е привлекателно местообитание за много представители на животинския свят. Висшата фауна, от средно-европейски с понтийски елементи, е представена от 109 вида гръбначни животни, от които 28 вида бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни. От видово най–многочислената орнитофауна 45 са гнездящи, а останалите преминаващи или зимуващи.  Разнообразието във видовото животинско  представителство се изразява с присъствието на видовете смок мишкар, голям и малък ястреб, бухал, черен кълвач, черен щъркел, включени в “Червената книга” на България. Територията на Природния парк “Шуменско плато”, с разнородния скален състав на релефа и подземните реки, определящи карстовия ландшафт, е осеяна с около 60 пещери - сухи и водни, въртопи, скални образувания; скални манастири и църкви – археологически останки на крепости и селища, датиращи от различни исторически епохи. 

 

ЗАЩИТЕНИ  МЕСТНОСТИ

“Каньона - Заповед № РД -330/23.04.2012 г. на МОСВ

        Защитената местност е обявена със Заповед № РД - 330/23.04.2012 г. на МОСВ, с цел опазване на растителен вид Нарязанолистен тъжник (Spirea crenata L.) и неговото местообитание. Намира се в землището на с. Каспичан, ЕКАТТЕ 36590, община Каспичан, област Шумен, с площ: 175.8  дка. Стопанисва се от община Каспичан, под контрола на РИОСВ - гр. Шумен. В границите на защитената местност се забранява: промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство; търсене, проучване и добив на подземни богатства; внасяне на немстни видове; паша на домашни животни; пръскане с пестициди; палене на огън.

 

“Могилата” - Заповед № 960/25.07.2003 г. на МОСВ

          Защитената територия е обявена като Природна забележителност със Заповед № 4051 от 29.12.1973 г. и прекатегоризирана в Защитена местност със Заповед № РД-960/25.07.2003 г. на МОСВ. Представлява земно възвишение, намиращо се в поземления фонд на ДП ”Кабиюк”, държавна публична собственост, стопанисвана от ДП ”Кабиюк”,  землище с. Коньовец, община Шумен. Обхваща площ от 47,5 ха и е обявена за опазване разнообразната степна растителност, различна за всеки скат /изложение/ на  могилата. Проведени научни проучвания са установили, че “Могилата” е най-добре запазеното находище на степна растителност у нас. Растителността е изключително богата като общия брой е около 200 вида тревни и храстовидни видове, включително степната растителност. По – характерни видове са: коило, руска самодивска трева, див бадем, планинско котенце, горска съсънка, храстовидна карагана, пролетен горицвет,  син и сребрист конски босилек, повет-нисък, дребна перуника, жълт равнец и др. 

 

“Марашка кория” - Заповед № 958/25.07.2003 г. на МОСВ

          Обявена е като Природна забележителност със Заповед №416//12.06.1979 г. и със Заповед №РД-958/25.07.2003 г. на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена местност. Целта за обявяването й е да се съхрани запазилата се част от съществуващата в миналото дъбова кория от вида „летен дъб”. Защитената местност се намира в поземления фонд на землище с. Мараш, община Шумен с площ 26,87 ха, в която са разположени внушителни по своите размери вековни дъбови дървета на възраст над 350 год. Стопанисва се от община Шумен, под контрола на РИОСВ- Шумен. 

 

“Чибуклията” - Заповед № 333/16.05.1991 г. на МОС

          Обявена е със Заповед №1187/19.04.1976 г. на КОПС на площ 5,0 ха с цел опазване на вековна церова гора, в съжителство с единично представения дървесен вид благун. Със Заповед № 333/16.05.1991 г. на МОС, площта на защитената местност е разширена и е 31,80 ха. Намира се в ДГФ на СИДП ТП „ДЛС Паламара”, землище с. Хърсово, община Никола Козлево и се стопанисва и опазва от ТП „ДЛС Паламара”, под контрола на РИОСВ- Шумен.

 

 

“Дъбовете” - Заповед № 956/25.07.2003 г. на МОСВ

          Със Заповед  №446/09.08.1978 г. на КОПС за природна забележителност са обявени група от 47 бр. вековни дървета от вида „летен дъб”, с приблизителна възраст над 100 до 200 годишни на площ 0,5ха. След прекатегоризирането на защитената територия в защитена местност със Заповед № РД-956/25.07.2003г. на МОСВ и по точните замервания при съвместяването й в КВС, заема площ от 1,29 ха в поземления фонд на с. Ил. Р. Блъсков, община Шумен. Стопанисва се от община Шумен, под контрола на РИОСВ -Шумен. 

 
“Блатно кокиче”, с. Кочово - Заповед № 1938/03.07.1970 г. на МГГП,
“Блатно кокиче”, с. Осмар - Заповед № 608/23.08.1979 г. на КОПС

      На територията на община Велики Преслав в поземления фонд на землищата с.Кочово и с.Осмар се намират две естествени находища на ценния растителен вид ”Блатно кокиче”, основание за поставянето на заеманата от вида територия  под защита. С общата им площ от 31,00 ха, те са най-големите в Северна България. Находището на блатно кокиче в местност ”Калпунар”, земл. с. Кочово е обявено като защитена местност със Заповед № 1938/ 03.07.1970 г. на Министерство на горите и горската промишленост (МГГП), а находището в землището на с. Осмар е обявено за ЗМ със Заповед № 608/23.08.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда (КОПС). Находищата са ливади със смесена собственост, в по-голямата си част частна. Стопанисват се от земеделските кооперации в двете селища, в чиито арендовани земи са включени по –голямата част от частните имоти  на находищата, под контрола на РИОСВ- Шумен.

 

“Червен божур” - Заповед № РД-311/30.05.2006 г. на МОСВ

         Защитената местност е обявена със Заповед № РД-311/30.05.2006 г. на МОСВ с цел опазване на растителните съобщества, с преобладаващо представителство и висока плътност на вида „червен божур”, основен обект на защита. Намира се в землището на гр. Върбица, община Върбица. Естественото находище заема площ  от 12,0525 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Върбица” и граничи с ПР “Моминград”. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Върбица”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Челеклията” - Заповед № РД-312/30.05.2006 г. на МОСВ

         Защитената местност е обявена с цел съхраняване и опазване на приоритетно местообитание от типа “панонски гори”, включващо находища на червен божур, понтийска ведрица, момкова сълза и др. защитени растителни и животински видове със Заповед № РД-312/30.05.2006 г. на МОСВ, с площ 22,4248 ха. Намира се в землището на с. Веселиново, община Смядово, в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Смядово”. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

 “Дебелеца” - Заповед № РД-313/30.05.2006 г. на МОСВ

Защитената местност е обявена със Заповед № РД-313/30.05.2006 г. на МОСВ с обща площ 28,8754 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Смядово” - гр. Смядово, в землището на с. Веселиново, община Смядово. Целта за обявяването на ЗМ е съхраняване и опазване на естествена вековна 120-130 год. буково-габърова гора с находища на мъжка и женска папрати, волски език, бодлив и подезичен залист. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Мадарски скални венци” - Заповед №РД-535/12.07.2007 г. на МОСВ

       Защитената местност е обявена със Заповед № РД-535/12.07.2007 г. на МОСВ за опазване на  карстови скални венци, местообитания на петрофилни и защитени животински видове; находища на редки и защитени растителни видове. Намира се на територията на две общини, в землищата на с. Мадара, община Шумен; с. Кюлевча, с.Калугерица и с. Каспичан, община Каспичан, област Шумен с обща площ 3191,336 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДЛС Паламара”. Защитената местност е част от територията на Националния историко-археологичен резерват “Мадара”. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДЛС Паламара”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Див  рожков” - Заповед № РД-521/12.07.2007 г. на МОСВ

        Обявена за Защитена местност със Заповед № РД-521/12.07.2007 г. на МОСВ след прекатегоризиране на Буферната зона на ПР “Патлейна”, обявена със Заповед №578/17.06.1986 г. на КОПС и площ  72,7 ха. Целта е съхраняване на естественото находище на растистителния вид Урумово лале, български ендемит, включен в “Червената книга” на Р. България. Стопанисва се и се охранява от СИДП ТП „ДГС Преслав”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Конски кестен” - Заповед № РД-512/12.07.2007 г. на МОСВ

         Обявена за Защитена местност със Заповед № РД-512/12.07.2007 г. на МОСВ след прекатегоризиране на Буферната зона на ПР “Дервиша”, обявена със Заповед №578/17.06.1986 г. на КОПС и площ  57,4 ха. Прекатегоризиране на буферна зона обявена със Заповед № 578/17.06.1986 г. на КОПС в ЗМ.

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

“Скока” - Заповед № РД-314/30.05.2006 г. на МОСВ

         Природната забележителност е обявена с цел опазване на характерен ландшафт, включващ скални венци, водопад, забележителни карстови и скални образувания, най характерното, от които е “Софрата”. Обявена е със Заповед № РД-314/30.05.2006г. на МОСВ с площ 111,0350 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Смядово” - гр. Смядово, в землището на с. Веселиново, община Смядово. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен. 

 

 

Защитени природни територии в Област Търговище

 

ЗАЩИТЕНИ  МЕСТНОСТИ

“Урумово лале” - Заповед № РД-957/25.07.2003 г. на МОСВ

        Защитената територия заема каменист, силно варовит стръмен склон от ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище с. Пайдушко, община Търговище, с площ 12 ха, обявена като Природна забележителност със Заповед №853/10.08.1983 г. на КОПС. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед № РД-957/25.07.2003 г. на МОСВ. Под защита е естествено находище на растистителния вид Урумово лале, представен в трите му форми - жълта, пъстра и червена. Последната форма е представена от единични екземпляри. Видът под защита е български ендемит, застрашен от изчезване и включен в “Червената книга” на България. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Игликина поляна” - Заповед № РД-955/25.07.2003 г. на МОСВ

         Намира се в м. ”Кайрака” на нелесопригодна площ, ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище гр. Търговище. Обявена като Природна забележителност е със Заповед №448/25.04.1984 г. на КОПС с площ 9,2 ха. Със Заповед № РД-955/25.07.2003 г. на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена местност. Целта за обявяване е защита на естественото находище на лечебна иглика, растителен вид с ограничителен  режим на ползване с цел запазване като генетичен фонд на вида и осигуряване естественото му възпроизвеждане. Целогодишно е обект на неорганизиран туризъм, поради красивата природа, съчетание на защитения обект с ограждаща го смесена широколисна гора и близостта с гр. Търговище. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Петка балкан” - Заповед № РД-959/25.07.2003 г. на МОСВ

         Със Заповед №215/05.04.1979 г. на КОПС, защитената територия е обявена като Природна забележителност. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед №РД-959/25.07.2003 г. на МОСВ. Целта за обявяване е за съхранение на вековна  церова гора в м. ”Бабаконду” в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище с. Братово община Търговище. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Божур поляна” - Заповед № РД-315/30.05.2006 г. на МОСВ

         Защитената местност е обявена със Заповед № РД-315/30.05.2006 г. на МОСВ в землищата на с. Вардун и с. Стража, община Търговище с цел опазване находище на червен божур и лечебна иглика. Естественото находище заема площ от 18,07ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, местността ”Парка”. Стопанисва се и се охранява от  ТП „ДГС Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Римският мост” - Заповед № РД-961/25.07.2003 г. на МОСВ

        Със Заповед №3718/28.08.1975 г. на МГОПС, защитената територия е обявена като Историческо място с площ 0.1 ха. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед № РД-961/25.07.2003 г. на МОСВ. Целта за обявяване е за опазване на територия с характерен ландшафт в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Омуртаг”, землище с. Стеврек, община Антоново. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Омуртаг”, под контрола на РИОСВ-Шумен. 

 

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

“Коня” и  “Водопада” -  Заповед № 97/13.03.1978 г. на КОПС

          Природните забележителности са обявени със Заповед № 97/13.03.1978 г. на КОПС. Намират се в живописната м. “Боаза”, образувана от коритото на р. Врана, живописно прорязваща склоновете на Преславската планина, дял от Източна Ст. планина. ПЗ “Коня” е скално образувание – голина, наподобяващо изображение с форма на кон, намиращо се в близост до главен път Варна-София, на площ от 0,3 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище гр. Търговище. ПЗ “Водопада” също се намира в близост до главен път Варна-София и е малък водопад, образуващ се от излизащ на скалната повърхност малък подземен приток на р. Врана, с площ от 0,1 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище с. Пайдушко, Община Търговище. ПЗ се стопанисват  и охраняват от ТП ДГС „Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

Дервентска пещера” - Заповед № 534/25.09.1978 г. на КОПС

         Дервентската пещера е обявена за природна забележителност със Заповед № 534/25.09.1978 г. на КОПС, с площ 5,07 дка. Намира се на склоновете на Преславската планина, дял от Източна Стара планина в Пролазкия пролом в землище с. Пролаз, Община Търговище, държавна публична собственост. Пещерата е една от малкото в този край, известна освен с големината си и с богатството на ексцентричните образувания на хелектитите и дендритите, змиевидните извивки на преградите на синтровите езерца с пещерни бисери в тях и масивните сталактити, осеяни с червеникавокафяви до розови и млечнобели кристали. Прилепите са основните видове в пещерната фауна, достигащи десетки броя. Пещерата е местообитание на особен вид малък бръмбър, родственик на вида Светломразец. Дервентската пещера е недостатъчно проучена.

 

Гърбавата чешма” - Заповед № 1187/19.04.1976 г. на МГОПС

          Защитената територия е обявена като природна забележителност със Заповед №1187/19.04.1976 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда (МГОПС), с площ 0,20 ха в ОГФ на Община Антоново. Представлява скално варовиково  образувание с височина 3 и повече метра и дължина около 10 м, образувано от отлагането на варовик от течащата силно варовита вода. Стопанисва се и се охранява от община Антоново, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Костадин тепе” - Заповед № 1635/27.05.1976 г. на КОПС

          Обект на защита е скалното образувание в ОГФ на Община Антоново, в землището на с. Малоградец, община Антоново. Обявено е за защитена територия със Заповед №1635/ 27.05.1976 г. на КОПС, с площ 50,75 дка. Представлява останки от укрепление, свързано с легенда и като такова би представлявало интерес за историко-археологическия институт. Стопанисва се и се охранява от община Антоново, под контрола на РИОСВ-Шумен.


18-10-2017


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.