Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Опазване на водите

 

        Контролираният от РИОСВ-Шумен район включва част от територии от два водосборни басейна. Това са Черноморски басейн, с управление в гр. Варна и Дунавски басейн, с център за управление - гр. Плевен.
        Черноморският басейн обхваща всички повърхностни води, които се вливат в Черно море и подземните води за този район. В района на РИОСВ-Шумен попадат 2 бр. поречия от този район - р. Камчия и р. Провадийска.
        В Дунавския басейн са обхванати всички повърхностни води, които се вливат в р. Дунав и подземните води на тази територия. В района на РИОСВ-Шумен от този басейн са включени 3 бр. поречия - р. Русенски Лом, р. Янтра и Добруджански реки.
        Определените със Закона за водите речни басейни не следват административно-териториалното деление на страната. Управлението на водностопанските системи се извършва на технологичен и басейнов принцип в съответствие с условията на разрешителните за водоползване и ползване на водните обекти за различни стопански дейности и за заустване на отпадъчни води в тях. Управлението на водите и водностопанските системи и съоръжения се осъществява на основата на планове за управление на речните басейни и Национален водностопански план.
        При управлението на водите и анализа на антропогенното въздействие и натиск, и определяне състоянието на водите, се ползва приета класификационна система за качеството на водите, съгласно Рамковата Директива на водите.
        Състоянието на повърхностните води основно е общ израз за състоянието на повърхностния воден обект, определена от неговото екологично състояние и от неговото химично състояние и водните количества. Качеството на водите най-често се определя от химичното състояние и е основната характеристика за общото състояние.


25-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.