Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен съобщава, че се забранява събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче на територията на област Шумен в Защитена местност „Калпунар”, с. Кочово и Защитена местност    На основание чл.115, ал. 1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с прилагане на Заповед № РД-521 от 22.04.2003 год. на министъра на околната среда и водите и въз основа на извършени оценки, съгласно т. 7 от заповедта, на състоянието на популациите на блатното кокиче, се забранява събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче от следните находища:
    1. Защитена местност "Находище на блатно кокиче в местността"Калпунар", землище на с. Кочово, обл. Шуменска;
    2. Защитена местност "Находище на блатно кокиче" в землището на с. Осмар, обл. Шуменска.

17-05-2013


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен