Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен провери замърсяването на въздуха в Попово по сигнали на граждани    Мащабна проверка за качеството на въздуха направиха експертите от шуменската Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Регионалната лаборатория (РЛ) – Шумен и Регионалната лаборатория – Варна по няколко сигнала от жители на град Попово за системно обгазяване от производството на „Родна индустрия 91“ ЕООД, инсталация за производство на тухли. Едното измерване бе проведено със специализираната апаратура за измерване в аварийни ситуации на РЛ – Шумен ден след подаването на сигнала от граждани. Проверено бе състоянието на въздуха на ул. „Каломенска“ в Попово, която се намира от източната страна на тухларната. По време на замерването нямаше задимяване и миризма на пушек, а концентрациите на измерените вещества по 26-те показателя не показаха отклонения от допустимите емисии за качеството на въздуха.
     По същото време станаха известни и резултатите от  мониторингови имисионни измервания за фоново замърсяване на въздуха, които показват състоянието на атмосферния въздух в град Попово за 27 денонощия през първото полугодие на 2019 г. Те се извършват от мобилната автоматична станция на РЛ – Варна към ИАОС. При тях  също не бяха наблюдавани превишения на допустимите норми за фини прахови частици (ФПЧ10), въглероден оксид (CO), серен диоксид (SO2), азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO2)и озон (О3).

08-07-2019


Санкция от 7 000 лева наложи РИОСВ – Шумен на шуменската фирма „Север Харт Груп“

РИОСВ – Шумен организира дни на отворените врати за деца

През юни експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 105 проверки

Санкция от 2 000 лева наложи РИОСВ – Шумен на шуменската фирма „Голдън Фийлд“

РИОСВ – Шумен провери замърсяването на въздуха в Попово по сигнали на граждани