Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен провери замърсяването на въздуха в Попово по сигнали на граждани    Мащабна проверка за качеството на въздуха направиха експертите от шуменската Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Регионалната лаборатория (РЛ) – Шумен и Регионалната лаборатория – Варна по няколко сигнала от жители на град Попово за системно обгазяване от производството на „Родна индустрия 91“ ЕООД, инсталация за производство на тухли. Едното измерване бе проведено със специализираната апаратура за измерване в аварийни ситуации на РЛ – Шумен ден след подаването на сигнала от граждани. Проверено бе състоянието на въздуха на ул. „Каломенска“ в Попово, която се намира от източната страна на тухларната. По време на замерването нямаше задимяване и миризма на пушек, а концентрациите на измерените вещества по 26-те показателя не показаха отклонения от допустимите емисии за качеството на въздуха.
     По същото време станаха известни и резултатите от  мониторингови имисионни измервания за фоново замърсяване на въздуха, които показват състоянието на атмосферния въздух в град Попово за 27 денонощия през първото полугодие на 2019 г. Те се извършват от мобилната автоматична станция на РЛ – Варна към ИАОС. При тях  също не бяха наблюдавани превишения на допустимите норми за фини прахови частици (ФПЧ10), въглероден оксид (CO), серен диоксид (SO2), азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO2)и озон (О3).

08-07-2019


Експерти от РИОСВ – Шумен участваха в мониторинга на кафява мечка в Западните Родопи

РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“ обяви МОСВ

Експертите от РИОСВ – Шумен провериха 89 обекта през септември

Експерти от РИОСВ-Шумен и младежи дискутираха по темата за отпадъците