Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Експертите от РИОСВ – Шумен провериха 89 обекта през септември     През септември експертите от РИОСВ – Шумен извършиха 94 проверки на 89 обекта. От тях 63 са планови, 31 – извънредни. През отчетения период са съставени 6 акта за установени административни нарушения (АУАН). В рамките на осъществения контрол са издадени 44 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал три наказателни постановления. Санкционирано е дружество „Мебел стил” ООД, за това, че е предало отпадъци на лице, което не притежава разрешителен документ за дейността си. Наложената санкция от 7000 лв. е по Закона за управление на отпадъците. Санкция от 1000 лв. и наложена на „Хаддад Милк” ЕООД за административни нарушения във връзка със заустване на отпадъчни води във воден обект по Закона за водите. С 1 000 лв. е санкционирано и шуменското дружество „ВиК“ за това, че е допуснало заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект в нарушение с издаденото разрешително.
     За периода са събрани средства в размер на общо 15 475, 34 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 15 475, 34 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 3 155, 94 лв.
      През отчетния  период са извършени 8 проверки по сигнали от постъпили общо 9 сигнала и жалби от граждани. Те са за замърсяване с отпадъци – 6 броя и за замърсяване на атмосферния въздух – 3 броя.

08-10-2019


РИОСВ – Шумен участва в 44-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици

Полски ясен от с. Бял бряг беше обявен за вековно дърво

Деца от ДГ „Космонавт“ коледуваха в РИОСВ – Шумен

РИОСВ – Шумен ще санкционира неизрядни билкозаготвители

РИОСВ - Шумен награди участниците в традиционния благотворителен  конкурс „ЕКО  КОЛЕДА“