Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен почисти защитена местност в село Осмар     РИОСВ извърши дейности по почистване на защитената територия „Находище на блатно кокиче“ в землището на село Осмар от дървесна и храстова растителност с цел подобряване състоянието на находището. Почистването е направено под експертно наблюдение, за да се избегнат увреждания на терена и не е свързано с добив на природен ресурс. За извършване на дейността местното население беше известено предварително чрез поставяне на съобщения.

     Блатното кокиче се използва като суровина за фармацевтичната промишленост. В тази връзка всяка година Министърът на околната среда и водите издава заповед с цел определяне ползване за добив на листно- стъблена маса от вида.

31-10-2019


РИОСВ-Шумен излъчи победителите в конкурса „Мисли зелено-пази природата”

5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“