Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен информира за нови изисквания за видеонаблюдение в част от горивните инсталации    От 15 000 до 50 000 лв. са санкциите, които се предвиждат за оператори, които са в нарушение на новите разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
     Изменението в ЗЧАВ задължава операторите на големи и средни горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение и контрол. Това важи само за тази част от тях, които ползват твърди горива и/или биомаса.
     Изменението в ЗУО се отнася за лицата, оператори на съоръжения и инсталации за третиране и/или депониране на битови отпадъци с издадено комплексно разрешително. Тези инсталации и/или съоръжения също трябва да използват система за видеонаблюдение и контрол. Това ще позволи на РИОСВ и на органите на местно самоуправление да получават визуална информация относно прилагането на условията на издаденото комплексно разрешително.
     Крайният срок за въвеждането на системата за видеонаблюдение и контрол е 15 декември.

01-11-2019


РИОСВ-Шумен излъчи победителите в конкурса „Мисли зелено-пази природата”

5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“