Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Актуална информация

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО)          В Държавен вестник, брой 1 от 2019 г. е публикувано изменение на параграф 68 от Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 2016 г., изм. ДВ, бр. 102 от 2017 г.), относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО) за водене на публични регистри, с което изменение началото за използване на системата се отлага за 1 януари 2021 г.

         Съгласно параграф 66, ал. 1 на преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 2016 г.): "В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменяне и/или допълнение до компетентния орган, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II".

08-01-2019


Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащи парникови газове

Утвърдени нови образци на платежни документи

Изменения в Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на флуорсъдържащи парникови газове

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО)

РИОСВ гр. Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.