Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Актуална информация

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО)          В Държавен вестник, брой 1 от 2019 г. е публикувано изменение на параграф 68 от Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 2016 г., изм. ДВ, бр. 102 от 2017 г.), относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО) за водене на публични регистри, с което изменение началото за използване на системата се отлага за 1 януари 2021 г.

         Съгласно параграф 66, ал. 1 на преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 2016 г.): "В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменяне и/или допълнение до компетентния орган, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II".

08-01-2019


Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО)

Средни горивни инсталации

НОВО!- изм. и доп. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.ДВ бр.3 от 05.01.2018 г.

На вниманието на собствениците/ползвателите на обекти, задължени да извършват собствени периодични или непрекъснати измервания (СПИ или СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.рудности

РИОСВ гр. Шумен © 2017. Всички права запазени.