Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Срокове

Нормативно определени срокове за предоставяне на информация до Директора на РИОСВ съгласно екологичното законодателство         До 20 януари се подават отчетите за събраните през предходната година билки.

         До 31 март работещите с озоноразрушаващи вещества и с флуорирани парникови газове представят отчетите си за изтеклата година. Повече информация в секция "Въздух и шум"

         До 31 март се представят доклади за изпълнение на условията в разрешителни за заустване на отпадъчни води през изтеклата година. Повече информация в "Изисквания за заустване във воден обект"

         До 31 март се представя информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за изтеклата година.

         До 31 март се представя информация за пуснатите и употребени бои и лакове за изтеклата година.

         До 1 май, ежегодно, се подават уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви.

         До 31 декември, ежегодно, се подават заявки за събиране и изкупуване на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване от естествените им находища. Повече информация в "Права и задължения на билкозаготвителите"

10-03-2023


Нормативно определени срокове за предоставяне на информация до Директора на РИОСВ съгласно екологичното законодателство

Важни срокове за попълване на данни в онлайн информационни системи съгласно екологичното законодателство