Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Законодателство комплексни разрешителни

      

       Закон за опазване на околната среда,  Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел II "Комплексни разрешителни"

      Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

      Директива 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

 

Методики по прилагане на законодателството

        Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително
        * Tаблици към методиката

        Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни  по чл. 117 от ЗООС

        Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ)
        ВАЖНО! Обръщаме внимание, че съгласно чл.122, ал.2, т. 11 и 12 от ЗООС и т.9 от раздел ІІ на Приложение 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, заявлението за издаване на КР, подадено от операторите на нови инсталации, задължително следва да съдържа доклад за базовото състояние, т.е. информация по чл.122, ал. 2, т.11 и 12 на ЗООС.
       

         Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително. Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


19-01-2018
1  |  2  |  3  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.